Hensikt og omfang

Johan Giskeødegård AS sin miljøpolicy skal være synlig og preget av åpenhet. Våre ansatte skal kjenne til og identifisere seg med miljøpolicyen. Våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere skal ha tilgang til den.

Fremgangsmåte

Johan Giskeødegård AS skal:

  • Tilstrebe en mest mulig miljøvennlig drift i relasjon til sin kontekst og tilgjengelige ressurser.
  • Beskytte det ytre miljøet ved å redusere våre klimagassutslipp, substituere miljøgifter, redusere ressursforbruket og øke bruk av bærekraftig og miljømerkede produkter.
  • På kontinuerlig basis identifisere tiltak som bidrar til å forebygge og redusere negative påvirkninger på naturmiljøet fra skade og nedbryting på grunn av våre aktiviteter, leveranser og tjenester.
  • Sette strengere miljøkrav enn lovkrav og andre krav der det er teknisk og økonomisk mulig, og aktivt følge opp at vi til enhver tid er i samsvar med lovkrav og andre krav med relasjon til vår påvirkning på det ytre miljø.
  • Stimulere til økt miljøbevissthet på alle nivå i bedriften gjennom prosedyrer, opplæring og informasjon.
  • Sørge for at våre medarbeidere og samarbeidspartnere utfører sine oppgaver i tråd med bedriftens miljøpolicy og miljømål.
  • Samarbeide med myndigheter, eier og organisasjoner, slik at vårt miljøarbeid samsvarer med samfunnets miljømål.
  • Evaluere miljøledelsessystemet og miljømålene med regelmessige intervaller med målsetting å forbedre både systemet og miljøprestasjonene.
  • Sette mål og delmål for miljøarbeidet med prioritet for de vesentligste miljøaspektene.

Referanser

ISO 14001:2015 (pkt. 5.2)